Kandidaten

We zijn trots op onze kandidatenlijst. We zijn erin geslaagd een lijst samen te stellen met deskundige en gemotiveerde kandidaten, die het gedachtegoed van Ronduit Open ondersteunen. Tegen de landelijke tendens in hebben zich enkele nieuwe kandidaten gemeld om bij Ronduit Open op de lijst te staan.

Meeste stemmen gelden.
Zoals gebruikelijk bij Ronduit Open geldt ook bij de verkiezingen op 21 maart dat de kandidaten die de meeste stemmen behalen voorrang zullen krijgen bij toewijzing van de door Ronduit Open behaalde raadszetels en aldus het recht hebben een zetel te bezetten.

Met kandidaten hebben we ook de afspraak gemaakt dat wanneer de kandidaat raadslid wordt en onverhoopt uit de Ronduit Open fractie zou stappen zij/hij de zetel zal afstaan aan Ronduit Open. Zo kunt u er als kiezer vanuit gaan dat uw stem voor Ronduit Open behouden blijft. 

 

Onderstaand presenteren de kandidaten zich.

 

Lijsstrekker is Stan Backus

Stan is 46 jaar, woont in Heythuysen en is in het dagelijks leven wethouder in de gemeente Leudal 

De afgelopen jaren hebben we met Ronduit Open laten zien dat we zaken kunnen veranderen in Leudal. Er zijn belangrijke stappen gezet onder andere op het gebied van de leefomgeving, de eigen organisatie en handhaving. Maar het karwei is nog niet af. Ik heb vier jaar geleden verantwoordelijkheid genomen en dat doe ik nu weer.

Ik zal me altijd in blijven zetten voor die burgers, bedrijven en verenigingen die er bij de gemeente maar moeilijk door komen. Burgers, bedrijven en verenigingen hebben vaak zelf goede ideeën. Ik zal niet altijd ja zeggen, maar ik zal wel altijd luisteren en meedenken in oplossingen.

Verenigingen (o.a. sport, cultuur, jeugd en senioren) hebben altijd mijn bijzondere aandacht.

Nu doorpakken in Leudal. Stem Ronduit Open!

Stan heeft zijn boodschap aan u in een video opgenomen.

 

 

 


Nummer 2 is Jordi Custers

Jordi is 24 jaar, hij woont in Ell.

Nadat ik vier jaar geleden als jongste raadslid van Limburg in de gemeenteraad van Leudal mocht plaatsnemen had ik me nooit kunnen bedenken wat we allemaal te wachten stond. Naast gemeenteraadslid werd ik voorzitter van de commissie Fysiek, en later zelfs fractievoorzitter van Ronduit Open. Al jarenlang zit elke avond volgepland met verenigingsactiviteiten, fractievergaderingen, commissievergaderingen, presidium-vergaderingen, gemeenteraadsvergaderingen en coalitie overlleggen. Ik heb er veel van geleerd, en dat smaakt dan ook naar meer!

Ik ben graag onder de mensen, zeker ook binnen het verenigingsleven. Ik weet dan ook goed hoe er over het algemeen over de gemeente Leudal wordt gedacht en waar de verbeterpunten liggen. Leudal heeft zichzelf verloren in haar eigen organisatie. Onze gemeente moet een meer dienstbare en efficiëntere gemeente worden. Daarnaast moet politiek Leudal zich beseffen dat het niet kan opkomen voor enkel de eigen kern, vereniging of doelgroep.  Voor Ronduit Open is dan ook een afweging van alle baten en lasten, met als uitkomst de beste oplossing voor heel Leudal, en niet voor een bepaalde kern of doelgroep, van groot belang.

Minder woorden, meer daden!


Nummer 3 is Thieu Wagemans

Thieu woont in Heythuysen.

Ook de afgelopen periode heb ik me weer met overtuiging ingezet als raadslid. Niet alleen raadsstukken lezen en vergaderingen bezoeken maar ook mensen helpen als ze een beroep op je doen. Dat hoort bij je taak als raadslid. Je bent immers gekozen als volksvertegenwoordiger. Dat betekent dat je je niet enkel voor burgers interesseert als de verkiezingen naderen maar vier jaar lang, iedere dag weer. Zo hoort dat! Bovendien merk je dan het beste hoe de gemeente in de praktijk functioneert. Als raadslid moet je juist hard werken om de gemeente beter te laten functioneren. Op dat terrein is nog veel werk te doen. De dienstverlening aan burgers moet beter. Wij vinden ook dat raadsleden zelf actie moeten ondernemen wanneer dat noodzakelijk is. Dus niet eindeloos afwachten.

Vele malen heeft Ronduit Open de afgelopen vier jaar zelf voorstellen gedaan om problemen op te lossen of zaken te verbeteren. Vaak werden die afgewezen. In de politiek beslist nu eenmaal de meerderheid. Slechts één dag in de vier jaar beslist niet de politiek over burgers maar dan beslist u over de politiek. Dan bepaalt u in wie u vertrouwen heeft en hoe Leudal de komende vier jaar moet worden bestuurd. Maak in ieder geval gebruik van uw stemrecht.

Het kwetsbare als bron van inspiratie

Thieu wil graag in een video zijn boodschap aan uw vertellen:

 

 


Nummer 4 is Gerry Teeuwen

Gerry is 63 jaar. Ze woont in Haler. Ze werkt als Toezichthouder Gemeentefinanciën bij Provincie Limburg

Bij de vorige verkiezingen in  2014 heb ik me er voor sterk gemaakt dat Leudal de financiële middelen die de gemeente krijgt van het Rijk voor bibliotheken, muziekonderwijs, wegen, groen en gemeenschapshuizen goed worden besteed. Dat de inwoners dit standpunt delen is gebleken uit het in 2017 gehouden imago-onderzoek.
Ik heb mijn belofte dat ik mijn kennis, die ik in mijn dagelijks werk als toezichthouder gemeentefinanciën opdoe, zal inzetten niet helemaal waar kunnen maken.

Ik ga me sterk maken dat er de komende raadsperiode een degelijk financieel beleid gevoerd wordt dat is gericht op de lange termijn zoals:

  • Geen investeringen meer die op langere termijn overbodig zijn zoals Park Leudal Oost;
  • Bezuinigingen op de organisatie – Leudal heeft in de eerste 10 jaar van haar bestaan te maken gehad met veel mismanagement. Bovendien wordt  jaarlijks voor ruim € 3,5 miljoen besteed aan inhuur van adviesbureaus. Daar moet snel een einde aan komen.

Leudal voert een verantwoord financieel beleid dat gericht is op de toekomst!!


Nummer 5 is Richard Verheul.

Richard is 80 jaar. Woont in Heibloem en is in het dagelijks leven wethouder Sociaal Domein, Onderwijs, Volksgezondheid in de gemeente Leudal. Voorheen Filmhistoricus / Pedagoog

Richard zijn motivatie om in de raad zitiing te nemen is een bijdrage kunnen leveren aan mensen die door fysieke, verstandelijke en/of psychische problemen moeilijk mee kunnen doen aan onze gemeenschappelijke leefbaarheidsopdracht.

Ik ken de problemen van binnenuit en benader die vanuit een belevingservaring

Echt sociaal beleid betekent kunnen meedoen!

 

 

 


Nummer 6 is Mart Janssen.

Mart is 58 jaar en woont in Roggel. Mart werkt bij een woningcorporatie.

Mart is nieuw op de lijst van Ronduit Open, maar geen onbekende in de politiek in Leudal.

In de politiek gaat het om vanuit je idealen oplossingen te vinden voor problemen en het aandragen van ideeën. Maar er moeten ook knopen worden doorgehakt. Ronduit Open durft te kiezen, namelijk voor de burgers, dat zij prettig leven, wonen en werken in een leefbaar Leudal. Ik hoop dat ik hier een bijdrage aan kan leveren

Het is prettig samenwerken met gelijkgestemden. Met mensen die net als jijzelf idealen als rechtvaardigheid, solidariteit, communicatie met burgers en opkomen voor

wat kwetsbaar is belangrijk vinden. En die idealen ook willen omzetten in handelen, in praktisch werken, in concrete problemen oplossen en verantwoord omgaan met het verkregen mandaat. Het ombudswerk, waar Ronduit Open heel actief in is, is hier een duidelijk voorbeeld van.

Burgers hebben de belangrijkste stem!

Ook Mart wil zich graag via een video boodschap aan u richten

Nummer 7 is Berry Hermans.

Berry is 53 jaar en woont in Heythuysen. Daar is hij zelfstandig ondernemer met een schildersbedrijf

Een goed draaiend MKB is het economische vliegwiel voor Leudal.

Mijn karwei is nog niet af! Er moet in Leudal een ondernemersklimaat komen, dat vooruitstrevend is, MKB-vriendelijk en met gelijke kansen voor iedereen. Een goed vestigingsklimaat en aanbestedingsbeleid zijn voorbeelden van zaken die de gemeente kan bieden als randvoorwaarden om dit goed ondernemersklimaat vorm te geven.

Binnen de gemeentelijke organisatie moet de bedrijven contact functionaris een positie krijgen dat hij dwars door de organisatie heen, zelfstandig alle informatie kan krijgen om ondernemend Leudal snel en goed te kunnen helpen met elke vraag die hem gesteld wordt.

Hard en hart voor de zaak

 


Nummer 8 is Evert Franzen.

Evert is 47 jaar, woont in Kelpen-Oler en is zelfstandig ondernemer.

Evert is nieuw op de lijst van Ronduit Open

Als je het ergens niet mee eens bent, of je denk dat het beter kan, dan moet je actief meepraten en handelen. Aan de zijlijn staan en commentaar geven is erg makkelijk en lost niets op.

Verder ben ik van mening dat we moeten investeren in onze kleine kernen om de leefbaarheid te behouden. Enerzijds wordt er geklaagd dat de kernen leeglopen maar er wordt in mijn ogen niet genoeg gedaan om het interessant te houden voor de mensen om er te blijven.

Zorg dat we de kernen leefbaar houden voor jong en oud!

Samen investeren in de jeugd is noodzakelijk, we leven in een groeigemeente met kansen te over laat deze niet liggen!

Houd de kleine kernen leefbaar voor jong en oud!


Nummer 9 is Ger Laemers

Ger is 72 jaar oud. Woont in Buggenum. Ger gaat door het dagelijks leven als pensionada.

Ger is nieuw op de lijst van Ronduit Open

Ger vindt ge leefbaarheid van de kleine kernen belangrijk. Voor Buggenum bijvoorbeeld:

  • Zevenellen, zonder geur- en geluidsoverlast
  • Woningbouw, voormalige steenfabriek
  • Recreatie, fietsbrug als verbinding tussen het Leudal en Maas, Swalm en Nette

Ook maakt Ger zich sterk voor een gezonde leefomgeving, het buitengebied in balans brengen tussen wonen, agrarische bestemming en recreëren en dat er een luisterend oor via de dorpsraden is, om te weten wat er leeft onder de bevolking

Opkomen voor wat kwetsbaar is.

 

Ger wil ook zijn boodschap via een video aan u vertellen

Nummer 10 is Baldwin Grabert.

Baldwin woont in Horn.

Alleen 16 goed functionerende Dorpen leveren een gezond Leudal

Burgers, verenigingen, belangengroepen iedereen wil gehoord en geholpen worden. Om hierin de juiste keuzes te maken en ook zelfredzaamheid en burgerparticipatie een positieve invloed te geven, is een blijvende uitdaging, hiervoor wil ik mij inzetten.

Om dit transparant te realiseren maakt een goede service en informatieverstrekking door de raad en de gemeentelijke organisatie aan alle burgers in Leudal, onderdeel uit van dit proces.   

16 Dorpen, één Leudal

 

Baldwin heeft zijn boodschap in een video opgenomen.

 


Nummer 11 is Chrétien Wetemans

Chretien is 60 jaar, woont in Grathem en werkzaam als automatiseerder

Voor mij zijn de begrippen Ronduit en Open belangrijke begrippen, je moet ronduit zeggen wat je vindt van bepaalde (ook gevoelige) politieke onderwerpen en het gemeentebestuur moet ook transparant en open zijn over de feiten en argumenten die ten grondslag liggen aan hun besluiten.

Op deze wijze wil ik mij inzetten om de standpunten van Ronduit Open te verwezenlijken.

Geef je stem aan een betrouwbaar iemand !

 

 

 

 


Nummer 12 is Marianne Bultman-Verheijden

Marianne is 57 jaar en woont in Heythuysen. Ze is actief als Bestuurslid Ronduit Open, lid raadscommissie Sociaal, actief lid Heemkundevereniging Heitse, vrijwilliger De Zonnebloem regio Leudal en vrijwilliger Limburg Festival.

"Mijn inzet voor de gemeentelijke politiek komt vooral voort uit mijn betrokkenheid bij al wat kwetsbaar is. Met daarbij speciale aandacht voor inwoners van Leudal die extra steun nodig hebben zodat zij, binnen hun mogelijkheden, deel kunnen (blijven) nemen aan de maatschappij. Hen daarbij zo goed mogelijk ondersteunen is in verband met de vele wijzigingen in het beleid een grote uitdaging geweest de afgelopen jaren. Er zijn hierin veel positieve stappen gezet, echter deze taak is nog niet volbracht.

Meewerken aan het een en ander verder gestalte te geven is een van mijn drijfveren. Dienstbaarheid en menselijke maat zijn hierbij de kernwoorden.

Lokale politieke partij Ronduit Open is daarvoor een heel bewuste keuze geweest, omdat we dicht bij de inwoners staan, niet gehinderd worden door richtlijnen van landelijke partijen en dus waar nodig snel kunnen reageren.

Voor mij staat Ronduit Open vooral voor open communicatie, in gesprek blijven met de inwoners en hun vragen en/of bezorgdheid steeds serieus nemen.

Duidelijkheid is daarbij een heel belangrijke factor, ook als de oplossing minder positief zou uitpakken. Niet alleen reageren met mooie woorden, maar ook met op zo kort mogelijke termijn concrete daden."

Sociale betrokkenheid.


Nummer 13 is Maan Arkenbosch

Maan woont in Ittervoort en is actief als Financieel-economisch-analist

Er is te weinig draagvlak door wegkwijnende verenigingen, dus verenigingsleven meer stimuleren. Actievoerder voor behoud leefbaarheid via openhouden gemeenschapshuizen en scholen. Pleitbezorger voor betere communicatie tussen gemeentebestuur en bevolking, via spreekbeurt voor de raadsvergadering.

Ik wil me inzetten als intermediair via de ombudsfunctie, het bevorderen van de leefbaarheid dankzij kleinschalige gelijkvloerse ouderenwoningen en een goede busverbinding. Daarnaast is het belangrijk dat er wordt bezuinigd en er meer toezicht komt op verbonden partijen. Ook pleit ik voor het opnieuw instellen van spreekrecht voor burgers voor de raadsvergadering om zo de communicatie met burger en vereniging verder te herstellen.

De politiek moet luisteren naar de bevolking!

 


Nummer 14 is René Clerkx

René is 69 jaar. Hij woont in Kelpen-Oler. Rene is gepensioneerd

De politiek moet het algemeen belang dienen met open discussies. Er moet geluisterd worden naar de burger.

Terughoudend omgaan met gemeenschapsgeld is belangrijk.

Het kritisch zijn, een leefbaar buitengebied en ombudswerk is van wezenlijk belang.

Hou de kandidaat van uw kern in de raad.

 

 

 


Nummer 15 is Bart Thiesen

Bart is 75 jaar, woont in Heythuysen en is actief als vrijwilliger Omroep 3ML (presentator radio en techniek), vrijwilliger BCL, vrijwilliger Seniorenvereniging.

Ronduit Open is een partij waarin de burger van Leudal zich kan herkennen en dus een partij die het waard is uw steun te krijgen.

 

 

 

 

 

 


Nummer 16 is Door Jacobs-Kouters

Door Jacobs is 75 jaar en woont Haelen. Door is actief als huisvrouw doet  veel als vrijwilliger, o.a. contactpersoon Sam’s kledinginzameling van Stichting Mensen in Nood, de Hoeskamer-‘t Ziekehoes en de Hartstichting.

Politiek vind ik heel belangrijk. Onze gemeente moet worden bestuurd door mensen die consequent, open en eerlijk naar de burgers toe zijn. Daar is in Leudal grote behoefte aan. Er moet een bestuur komen dat luistert naar de burgers, hen serieus neemt en waar burgers op kunnen rekenen. Ook moeten gemeenschapsgelden goed worden beheerd en verantwoord worden besteed, het moet betaalbaar blijven.

De speerpunten van R.O. zijn in deze verkiezingen bijzonder helder.

Vooral opkomen voor al wat kwetsbaar is: Kwetsbare mensen-natuur en cultuur. Trouwens alle speerpunten hebben aandacht en inzet nodig en ze zijn allemaal belangrijk voor een goed functioneren van de samenleving waar R.O. zich beslist hard voor maakt en waar ik volledig achter sta.

Daarom voel ik mij aangetrokken tot Ronduit Open, dat is dé partij die open en eerlijk is, veel ombudswerk verzet, kennis in huis heeft, alles tot op de bodem uitzoekt en goede voorstellen doet.

Ronduit Open komt ronduit én open voor zaken uit zonder gedraai in allerlei bochten, wat Ronduit Open bijzonder siert. Dat spreekt mij aan en kies ik met volle overtuiging voor Ronduit Open.

STEM GOED, STEM RONDUIT OPEN!!!