Nieuws

Woningbouwplannen in Haler

Raadslid Gerry Teeuwen reageert op mededeling van College

o 25 a 2019

Het College van Burgemeester en Wethouders

van de gemeente Leudal

Haler, 24 februari 2019

Onderwerp: Wensen en bedenkingen ten aanzien van de uitkomsten enquête woningbouw in Haler.

Geacht colege,

Op 12 februari 2019 heeft U de gemeenteraad geïnformeerd over de resultaten van een enquête onder inwoners van Haler en het  voornemen tot uitwerking van het plan op de voormalige schoollocatie aan de Pinxtenstraat te Haler.

Tevens stelt U de Raad 14 dagen in de gelegenheid om eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Van deze gelegenheid maak ik dan ook gaarne gebruik.

Allereerst wil ik uitdrukkelijk stellen dat ik een voorstander ben van woningbouw in Haler. Sinds Haler behoort tot de gemeente Leudal  heeft er geen woningbouw meer plaatsgevonden. Terwijl er uit een woningbehoeftepeiling in 2015 blijkt dat er onder meer behoefte is aan “ een mix van levensloopbestendige woningen en huurwoningen voor starters”.   

Om die reden heb ik  al in de vorige raadsperiode – in  2015 - samen met collega raadslid Jordi Custers -  Woningstichting St Joseph in Stramproy benaderd hebben om plannen te ontwikkelen in de kernen van Leudal. Woningstichting St. Joseph heeft al een aantal levensloopbestendig woningen in Haler.

De gevoeligheid van deze locatie is reeds meerder malen tot uitdrukking gebracht aan de diverse wethouders tijdens bijeenkomsten in Haler. Daarom is het groot belang dat de gemeenteraad de juiste beslissingen neemt om ook op langere termijn woningbouw in Haler mogelijk te maken.

Schoollocatie

Allereerst een aantal vragen ten aanzien van de enquêtebrief van 26 november 2018. Met name het gestelde in passage op blz. 2 “Andere locatie” roept vragen op. Deze luidt als volgt;  “Voor deze bouwplannen heeft dorpsoverleg Haler de gemeente ook gevraagd te kijken naar de locatie op de Gruttostraat. Dit terrein is echter te groot voor het bouwplan en hier zijn de grote vrije sector woningen kavels gepland. Daarnaast is het financieel niet haalbaar om deze locatie geschikt te maken voor het beoogde woningbouwprogramma”.

  1. Waarom is dit terrein te groot?  Zie behoefte aan woningbouw
  2. Waarop is de stelling gebaseerd dat het financieel niet haalbaar om deze locatie geschikt te    maken voor het beoogde woningbouwprogramma?
  3. Hoeveel is het verschil in kosten bouwrijp maken voor de schoollocatie en het terrein tussen de Gruttostraat en Isidoorstraat?Ook wordt in dezelfde passage gesteld:  “Binnen de door de Provincie bepaalde kwaliteitscontour van Haler zijn er geen andere locaties waar het bouwplan gerealiseerd kan worden dan bij de voormalige basisschool”. Sinds het POL 2014 ( Provinciaal Omgevingsplan)  wordt deze kwaliteitscontour echter niet meer gehanteerd. Er is ruimte om de bergenzing op gementelijk niveau vast te stellen.Letterlijk staat er in de laatste passage dat: de precieze begrenzing van het (bestaand) bebouwd gebied gebeurt op gemeentelijk niveau.

Deze informatie heb ik gedeeld met de betrokken ambtenaren en wethouder Walraven.

In de reactie van Uw college  van 12 februari 2019 is nu vermeld:

“In eerste instantie was de beoogde locatie het perceel aan de Gruttostraat, maar door het vrijkomen van de locatie van de basisschool aan de Pinxtenstraat is dit de meest geschikte locatie voor woningbouw. De locatie aan de Gruttostraat is gelegen buiten de contour zoals opgenomen in de nota Kwaliteit. Dit betekent dat rode ontwikkelingen in het buitengebied niet zonder meer mogelijk zijn”.

  1. Waarop is de stelling gebaseerd van de Pinxtenstraat de meest geschikte locatie is?
  2. De locatie tussen de Gruttostraat – parallel aan de Speltstraat -  ligt niet in het buitengebied maar binnen de bebouwde kom van Haler.

Verkoop 3 bouwkavels Gruttostraat

Sinds begin 2017 staan er 3 grotere vrije bouwkavels te koop aan de Gruttostraat. Er hebben zich zeker 5  personen verschillende keren gemeld bij de Makelaar. Deze kandidaten krijgen dan een mail terug dat ze een brochure krijgen toegezonden maar vervolgens horen ze niks meer, noch van de makelaar noch van de gemeente Leudal. Het over en weer verwijzen door de makelaar c.q. ambtenaren van de gemeente is de afgelopen maanden door mij  aangekaart bij de ambtenaren, wethouder Walraven en makelaar.  

Indien het volledige aangeduide gebied verkocht wordt, is het niet meer mogelijk het perceel tot aan de Isidoorstraat via de Gruttostraat te ontsluiten. Alle toekomstige ontwikkelingen worden geblokkeerd omdat de gemeente Leudal dan geen grond meer heeft om het achtergelegen gebied te ontsluiten c.q. bouwrijp te maken.

Volgens ambtelijke informatie is  het college voornemens 7 woningen te plannen voor Haler op basis van het laatste woningbehoefte onderzoek door het Etil.  

Zowel voor de kavels aan de Gruttostraat  als het bouwplan op de schoollocatie zal een bestemmingsplanwijziging moeten plaatsvinden. Dat betekent dat de gemeenteraad daarover moet beslissen en vervolgens de juridische procedure om te komen tot de bestemmingsplan moet worden doorlopen. Dat betekent dat dan pas de tegenstanders officieel hun bezwaren kenbaar kunnen maken en planschade kunnen gaan claimen. Grote bedenkingen bestaan er binnen Haler over de verkoopmogelijkheden door de projectontwikkelaar van de twee bungalows achter tegen de kerkhof muur. Indien deze woningen niet verkocht wordt dan gaat de woningbouw niet door volgens mededeling van de gemeente Leudal tijdens de bijeenkomst in 2018 in Haler.

Mijn wens is dan ook om inzage te krijgen in de ruimtelijke onderbouwingen en doorrekeningen en vervolgens de Gemeenteraad hierbij te betrekken na bespreking in de Commissie Fysiek.

Hoogachtend,

Gerry Teeuwen

Raadslid Ronduit Open