Kiezen voor verandering in Leudal

Verkiezingsprogramma 2018-2022

In de Algemene Ledenvergadering van Ronduit Open is het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van de gemeenteraad van de gemeente Leudal op 21 maart 2018 vastgesteld. Een commissie, samengesteld uit fractieleden en bestuursleden, heeft op basis van de beginselen en partijprogramma van Ronduit Open een helder verkiezingsprogramma opgesteld. De normen en waarden waarvoor Ronduit Open staat zijn uiteraard herkenbaar opgenomen.
Bestuur, leden en fractie van Ronduit Open hebben het volste vertrouwen in zowel het verkiezingsprogramma en kandidatenlijst uitgesproken. We kijken uit naar de
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

 

Wat staat centraal bij Ronduit Open?

  • Ronduit Open neemt met overtuiging als plaatselijke partij deel aan de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad van Leudal. Wij vinden het belangrijk om dicht bij de inwoners te staan en politiek te bedrijven vanuit de basis. Wij staan tussen de mensen en willen luisteren naar en praten met de mensen in de zestien kernen van Leudal. Wij doen dat zonder gebonden te zijn aan welke landelijke partij dan ook. Wij zijn onafhankelijk en kunnen vrijuit spreken in het belang van onze gemeente en haar inwoners.
  • Ronduit Open kiest voor een sober financieel beleid. Dat is de komende jaren meer dan ooit nodig. Er is sprake van een langdurige economische crisis. Bovendien wentelt de rijksoverheid taken over naar de gemeenten maar weigert men er voldoende financiele middelen bij te doen. Er zijn dus maatregelen nodig. Doe je dat niet dan komt de rekening via hogere lasten bij burgers en ondernemers terecht. Dat wensen wij niet.
  • Ronduit Open kiest voor verlaging van de kosten. Op dat terrein zijn er ook nog veel mogelijkheden. Taken kunnen eenvoudiger worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door regels veel minder ingewikkeld te maken of door regels af te schaffen zoals bij bouwvergunningen. De raad heeft daarin een belangrijke taak. Ook moeten de kosten voor inhuur van adviesbureaus en van extern personeel aanmerkelijk omlaag. Verder moeten ook samenwerkingsverbanden waar de gemeente aan deelneemt bijdragen aan bezuinigingen.  
  • Ronduit Open kiest voor de menselijke maat. Wij staan buitengewoon kritisch tegenover schaalvergroting. Er zijn tal van voorbeelden die aantonen dat schaalvergroting problemen heeft veroorzaakt in plaats van ze op te lossen. De afgelopen jaren hebben we kunnen zien dat grote organisaties diep in de problemen zijn geraakt en met overheidsgeld moesten worden gered. En laten we maar dicht bij huis blijven. De gemeentelijke  herindeling van 2007 heeft de verwachtingen niet waargemaakt. Er is sprake van meer bureaucratie. De afstand tussen gemeente en burger is groter geworden.
  • Ronduit Open kiest voor leefbaarheid in alle kernen. Leefbaarheid is niet gediend met dure prestigeprojecten en grote ambities. De gemeente moet juist oog en oor hebben voor de dagelijkse woon- en leefomgeving van burgers. Ronduit Open wil dat gemeente en burgers samen werken aan verbetering van de leefbaarheid.  
  • Ronduit Open vindt het belangrijk om burgers te helpen om hun weg te zoeken in het woud van regels. Te vaak hebben we ook afgelopen jaren gezien hoe burgers die zich dure advocaten kunnen permitteren meer gedaan krijgen dan andere burgers. Daar verzetten we ons tegen. We willen mensen helpen wanneer die naar onze mening niet correct zijn behandeld door de gemeente. Wij voelen ons volksvertegenwoordiger, vier jaar lang en niet alleen in verkiezingstijd. Daarom zijn wij fel tegen het aanstellen van een gemeentelijke ombudsman. Die kost niet alleen onnodig geld maar bovendien behoort ombudswerk tot de wezenlijke taak van een raadslid.
  • Opkomen voor wat kwetsbaar is vormt een belangrijk uitgangspunt voor Ronduit Open. Dat geldt allereerst voor burgers maar ook voor natuur, landschap en culturele waarden. Zo moet in het buitengebied niet alles wijken voor economisch gewin. Natuur en landschap verdienen het te worden beschermd. In het verleden zijn die te vaak en te gemakkelijk opgeofferd. Maar ook mensen kunnen kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld omdat ze niet goed de weg weten in de ingewikkelde regels van de overheid. Dat leidt tot rechtsongelijkheid waar wij ons tegen verzetten.    
  • Openheid in de politiek is voor ons vanzelfsprekend. Onze naam zegt het al. Het was een van de redenen voor de oprichting van Ronduit Open in 1981. Burgers hebben er recht op te weten wat er speelt. Op het punt van openheid zijn we er de afgelopen jaren flink op achteruitgegaan. Vele malen stemden andere partijen ermee in zaken geheim te houden. Een rapport over integriteit mocht niet openbaar worden. Wij vinden dat geheimhouding op zijn plaats is wanneer belangen van de gemeente kunnen worden geschaad.
    We krijgen als gemeente de komende jaren te maken met grote veranderingen. De gevolgen van de vergrijzing worden zichtbaar en zullen nog veel nadrukkelijker van invloed worden. Om die op te vangen zal ook de gemeente zelf ingrijpend moeten veranderen. Zo pleit Ronduit Open al jaren voor vernieuwing binnen de gemeente. Taken zullen anders moeten worden uitgevoerd. De bureaucratie moet worden teruggedrongen. Wat altijd vanzelfsprekend was zal dat in de toekomst niet meer zijn. Dat veranderingsproces verloopt in onze ogen te langzaam en kost teveel geld. We kunnen ons niet meer permitteren zo door te gaan.      

Per onderwerp vindt u in het integrale verkiezingsprogramma een toelichting. Klik hier om het gehele Verkiezingsprogramma te lezen.

Voor de verkiezingen heeft Ronduit Open een ssntal speerpunten benoemd. De speerpunten kunt u hier lezen.