Raadsvragen

Gebrekkig functioneren Plangroep

g 20 e 2017

 

 

 

Aan:

College van B&W van Leudal

Griffier

 

Heythuysen, 20 oktober 2017

Betreft: functioneren Plangroep

 

Geacht College, Geachte Griffier,

Graag vraag ik uw aandacht voor het functioneren van Plangroep. Deze organisatie is door de gemeente Leudal ingehuurd op het terrein van schuldhulpverlening en budgetbeheer. Zeer regelmatig bereiken ons klachten over de wijze waarop de Plangroep deze taken uitvoert. Die klachten hebben betrekking op een trage afwikkeling van zaken waardoor de financiële problemen van de betreffende burgers nog verder toenemen terwijl de Plangroep deze problemen juist zou moeten oplossen.

Ook zijn er klachten over de wijze waarop burgers te woord worden gestaan. Men gaat uit van de eigen regels en is weinig bereid zich in problemen te verdiepen. Het woord van de Plangroep is wet. Dat is des te meer storend aangezien het burgers betreft die zich in een kwetsbare positie bevinden.

Naar ik verneem is de gemeente zelf zowel ambtelijk als bestuurlijk slechts moeilijk aanspreekbaar op dergelijke klachten. Er wordt een opstelling gekozen waarbij men stelt dat de Plangroep verantwoordelijk is. Die houding is niet alleen opmerkelijk maar wekt ook verbazing omdat de Plangroep door de gemeente Leudal wordt ingehuurd en betaald. Dan zou het toch normaal zijn dat toezicht wordt gehouden op de wijze waarop de opgedragen taken worden uitgevoerd in plaats van de eigen verantwoordelijkheid uit de weg te gaan.

Ik verzoek u met klem deze afstandelijke houding te beëindigen, de uitvoering van de aan Plangroep opgedragen taken te controleren, daarbij burgers te betrekken die ervaringen hebben met de Plangroep en maatregelen te nemen wanneer daar aanleiding toe is.       

Met vriendelijke groet,

Thieu Wagemans, Raadslid Ronduit Open