Raadsvragen

Mogelijke vestiging LIVAR bedrijf Kelpen Oler

n 31 e 2017

 

 

 

Aan:  College van B&W Leudal

 

Betreft: vestiging LIVAR varkensbedrijf aan de Begijnhofweg te Kelpen Oler

 

Heythuysen, 31 oktober 2017

 

Geacht College,

Naar ik verneem bestaat het voornemen aan de Begijnhofweg te Kelpen Oler (nabij huisnummer 7) bestaande stallen om te bouwen tot een LIVAR-bedrijf. In dat verband vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Het bedrijfssysteem van een LIVAR-bedrijf mag weliswaar uit oogpunt van dierenwelzijn voordelen hebben maar de ervaring rond bestaande LIVAR-bedrijven leert dat de prijs hiervoor wordt betaald door omwonenden als gevolg van ondervonden overlast. Berekeningen blijken een veel te optimistisch beeld te schetsen De vrije uitloop van varkens betekent een forse toename van zowel geur als stof naar de omgeving. Ik wijs naar de ombouw van een pluimveebedrijf aan de Beekkant te Baexem waar sprake is van een enorme toename van geuroverlast ten opzichte van de voorheen bestaande situatie. Het beleid in Leudal is gericht op vermindering van overlast hetgeen realisering van de plannen ongewenst maakt.    

Ik heb verder met betrekking tot deze casus de volgende vragen.

1.     Naar ik verneem hebben reeds sloop- en verbouwwerkzaamheden plaatsgevonden op de voorgenomen plaats van vestiging. Zijn deze werkzaamheden vergund?

1.1  Zo ja: wanneer?

1.2  Zo nee: is er handhavend opgetreden?

2.     Er zou sprake zijn van een nieuw gerealiseerde uitrit. Is deze vergund?

2.1 Zo ja: wanneer?

2.2  Zo nee: is er handhavend opgetreden?

3.     Is de formele vergunning reeds aangevraagd?

3.1  Zo ja: wanneer is deze gepubliceerd?

3.2  Zo nee: is het juist dat zijdens de gemeente reeds overleg plaatsvindt over deze plannen? Zo ja: is daarbij in enig opzicht reeds vooruitgelopen op besluitvorming door het College, bijvoorbeeld door gedane toezeggingen of gewekte verwachtingen?

Graag zie ik uw antwoorden tegemoet.   

Met vriendelijke groet,

Thieu Wagemans, Raadslid Ronduit Open