Standpunten

Kritiek op afkoopsom Tilman Schreurs bij OML

Gemeenteraad moet hierover oordelen

g 21 i 2017

 

 

 

Aan: Gemeenteraad Leudal

Cc: Griffier

 

Betreft: Verzoek agendering beëindiging dienstverband Tilman Schreurs en claim commissarissen

Heythuysen, 21 juli 2017

 

Geachte (leden van de) Gemeenteraad van Leudal,

 

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende.

De Limburger berichtte heden over beëindiging van het dienstverband van Directeur Tilman Schreurs waarmee een bedrag van rond de 300.0000 euro zou zijn gemoeid en over de claim c.q. verzoek van de drie commissarissen hun vergoeding over 2016 te verdubbelen.

Ik heb van beide berichten met ongenoegen kennis genomen. Dat ongenoegen is gebaseerd op de volgende overwegingen.

1.     Het dienstverband van Tilman Schreurs is beëindigd door toedoen van Tilman Schreurs zelf vanwege zijn handelen dat door de rechter als strafbaar is beoordeeld en welk oordeel door Tilman Schreurs is geaccepteerd. Er is geen enkele aanleiding om met gemeenschapsgeld de beëindiging van het dienstverband te omlijsten. Een vergoeding zou hooguit aan de orde kunnen zijn wanneer een rechter de gemeenten daartoe zou dwingen.

2.     Minstens zo verontwaardigd ben ik over de claim van de commissarissen van OML om hun vergoeding te verdubbelen. Dat betreft met name personen die een aanzienlijk overheidspensioen genieten en vervolgens onder het mom van het dienen van de gemeenschap hun toch al riante pensioen verhogen via allerlei bijbanen. Het  dienen van de gemeenschap door maatschappelijk bezig te zijn wordt zo een dekmantel voor persoonlijke verrijking. 

Het zijn twee voorbeelden die betekenis hebben in een bredere context. Het gaat ten diepste om vragen van morele aard. Ze illustreren processen van morele verrotting. Terwijl binnen de overheid steeds weer en steeds meer het belang van integer handelen wordt onderlijnd, wordt tegelijkertijd door dergelijk handelen gedemonstreerd dat moraliteit een kwestie moet blijven van mooie woorden die vooral niet gevolgen mogen hebben voor het dagelijks handelen. Met gemeenschapsgeld worden volstrekt amorele handelingen gefinancierd. Hoe dubbel kan het zijn! 

Ik noem een tweetal voorbeelden die deze zaak in een breder verband plaatsen.

Bij zorg- en welzijnsinstellingen worden mensen ontslagen zonder dat er enig recht bestaat op afkoopsommen. Vervolgens worden door het management voor dezelfde activiteiten mensen in dienst genomen van wie de arbeidskosten deels bij de overheid kunnen worden gedeclareerd, bijvoorbeeld omdat daarmee nieuwe banen worden geschapen. Dergelijke ontslagen vallen niet vanwege onbehoorlijk handelen van betrokken medewerkers maar vanwege de wens van het management om kosten te besparen en (mogelijk) daardoor bonussen te innen vanwege goed presteren. Het is op te vatten als misbruik van sociale voorzieningen dat wordt gefinancierd met gemeenschapsgeld, nog los van de emotionele schade die bij de betrokken medewerkers wordt veroorzaakt.

Een tweede voorbeeld betreft zittende bestuurders die hun inkomen ophogen door middel van bijbanen, zogenaamd om voeling te houden met wat er binnen de maatschappij leeft. 

Op basis van het voorgaande stel ik de volgende acties voor:

1.     De Raad van Leudal spreekt zich uit over de afspraken die zijn gemaakt rond beëindiging van het dienstverband met de Directeur van OML.

2.     De Raad van Leudal spreekt zich uit over de claim van de commissarissen van OML met betrekking tot verdubbeling van hun vergoeding

3.     De Raad van Leudal spreekt zich uit over een zo spoedig mogelijke beëindiging van de overeenkomsten met de huidige commissarissen.

Ik verzoek de griffier deze brief door te sturen naar de Raden van de in OML deelnemende gemeenten met het verzoek zich eveneens uit te spreken over bovenstaande punten.  

 

Met vriendelijke groet,

 

Thieu Wagemans, Raadslid Ronduit Open