Standpunten

Landgoed Leudal

Oproep aan Raad en College

d 28 a 2018

 

Aan:

Gemeenteraad Leudal

College Leudal

 

Betreft: Landgoed Leudal

Heythuysen, 28 februari 2018

Geachte Gemeenteraad, Geacht College,

Langs deze weg vraag ik uw aandacht voor het beleid met betrekking tot Landgoed Leudal. Aanleiding is het feit dat op korte termijn besluitvorming aan de orde is in dit dossier dat in enkele jaren tijd tot een van de grootste hoofdpijndossiers is geworden in Leudal. Pijnlijk is daarbij dat de Raad zelf daarbij een belangrijke rol heeft gespeeld. Nu de Raad binnenkort opnieuw aan zet is, is dit ook het moment om orde op zaken te stellen, helderheid te verschaffen en na te komen wat indertijd aan burgers in Haelen is toegezegd.

Vanaf het allereerste begin waren er zorgen of de plannen voor een hoogwaardig Landgoed met activiteiten op het vlak van recreatie en managementtrainingen niet een dekmantel vormden voor massale huisvesting van arbeidsmigranten. Gewezen werd op de eerdere pogingen van de exploitant om in Brabant grootschalig huisvesting te bieden aan arbeidsmigranten.

De Raad besloot uiteindelijk een bestemmingsplan goed te keuren. Vanuit Ronduit Open hebben we toen tal van voorstellen gedaan om de zaken strakker te regelen maar die werden door de meerderheid van de Raad afgewezen. We hebben dus te maken met het Bestemmingsplan zoals dat toen door de Raad is vastgesteld en dat vervolgens op kritiek stuitte van de Raad van State. We moeten er binnenkort opnieuw over gaan besluiten.

Voor eenieder zal intussen helder zijn dat de zorgen van veel burgers in Haelen intussen terecht zijn gebleken. Van meet af aan waren de inspanningen van de exploitant slechts gericht op grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten. De oorspronkelijke plannen waren slechts een dekmantel voor realisering van zoveel mogelijk arbeidsmigranten. Het tijdelijk huisvesten van een gering aantal arbeidsmigranten om zo inkomsten te verwerven die de herstructurering van de verwaarloosde camping mogelijk zouden maken, bleek een valse voorstelling van zaken. Van een hoogwaardig recreatieterrein is tot nu toe niets terecht gekomen. Bovendien was steeds weer sprake van illegale bouwactiviteiten die telkens weer betrekking hadden op migrantenhuisvesting.

Wij menen dat die ontwikkeling moet worden gestopt en dat zowel Raad als College daar consequenties aan dienen te verbinden.         

Dat betekent voor de Raad dat wordt vastgehouden aan een aantal van maximaal 225 arbeidsmigranten gedurende de periode tot 2026. Immers, in het gemeentelijk beleid is vastgelegd dat huisvesting van arbeidsmigranten op campings slechts tot 2026 is toegestaan en vanaf 2026 moet zijn beëindigd. Ook provinciaal beleid vormt een ondersteuning voor deze keuze. Vastgelegd is dat huisvesting van arbeidsmigranten als een ondergeschikte activiteit op een camping moet worden beschouwd en dat deze huisvesting op een afgezonderd deel van de camping dient plaats te vinden.  

Dat betekent voor het College allereerst dat vanaf heden een strak en consequent handhavingsbeleid wordt gevoerd en dat daar stevige acties aan worden verbonden in geval overtredingen worden geconstateerd. Verdere vergunningen voor bouw van chalets in gebied 1a en 1b moeten worden geweigerd omdat die kennelijk enkel bedoeld zijn voor huisvesting van arbeidsmigranten. Immers, het is totaal ongeloofwaardig dat burgers wensen te recreëren op een dicht gebouwd  waar vele honderden arbeidsmigranten kunnen verblijven. In dat verband kan de beslissing van de Voorzieningenrechter van 26 februari jl.  om een verzoek van de exploitant af te wijzen als een ondersteuning en bevestiging worden beschouwd van een voortaan strak te voeren beleid. De Voorzieningenrechter oordeelde dat het zeer onzeker is of het aantal van 375 arbeidsmigranten in procedures van bezwaar en beroep in stand zal blijven. Nog verdere vergroting van de overnachtingscapaciteit in gebied 1a en 1b moet alleen al om die reden worden tegengegaan. In gelijke zin dient geen medewerking te worden gegeven aan functieverandering van het trainingspaviljoen zodat ook daarin arbeidsmigranten kunnen worden gehuisvest. Ook de controle van het nachtregister dient te worden geïntensiveerd. Zonder controle heeft de exploitant de ruimte voor activiteiten die niet zijn toegestaan en de problemen nog verder vergroten.        

Op de tweede plaats dient een strakkere regie te worden gevoerd vanuit het College. Het mag niet meer voorkomen dat vergunningen van rechtswege als verleend moeten worden beschouwd aangezien vanuit de gemeente is verzuimd om adequaat te reageren op brieven. Daardoor wordt de ruimte voor besluitvorming door de Raad ingeperkt als gevolg van rechterlijke uitspraken. Dat mag niet meer gebeuren, zeker niet in een reeds zo complex dossier, welke complexiteit zoals aangegeven mede is veroorzaakt door (meerderheids)besluiten van de Raad zelf.

Het lijkt, nu verkiezingen naderen, het passende moment om naar burgers in Haelen helderheid te verschaffen over wat burgers van politieke partijen mogen verwachten. Gaat men door met ondersteuning van plannen die tot doel hebben steeds meer arbeidsmigranten te huisvesten of houdt men vast aan de hoofdfuncties (hoogwaardige recreatie en managementtrainingen) zoals die basis vormden voor het door de (meerderheid van de) Raad vastgestelde bestemmingsplan?    

Met vriendelijke groet,

Thieu Wagemans, Raadslid Ronduit Open