Standpunten

Vergunning voor Zonneweide Heythuysen afgewezen

d 10 e 2018

 

 

 

Geen vergunning voor project Zonneweide in Heythuysen

 

De fractie Ronduit Open heeft met genoegen kennis genomen van het besluit van het College om geen vergunning te verlenen voor de aanleg van een project met zonnepanelen op 40 ha nabij het voormalige KI-station in Heythuysen.

Dat besluit kende een vreemde aanloop. Op 18 september jl. ontving Ronduit Open antwoorden op gestelde vragen over zonneweiden. Met die antwoorden konden we instemmen. Er werd geen enkele melding gedaan van het voornemen van het College om op zeer korte termijn een beslissing te nemen over het project in Heythuysen.

Pas anderhalf uur voorafgaand aan de raadsvergadering van 25 september jl. ontving raadslid Thieu Wagemans een mail van een burger waaruit bleek dat het College op zeer korte termijn een besluit zou nemen over die aanvraag. Ogenblikkelijk werd besloten een verzoek in te dienen om deze zaak in de Raadsvergadering diezelfde avond op de agenda te zetten. De gehele Raad ging met dat verzoek akkoord. Tevens werd een motie opgesteld waarin de Raad gevraagd werd uit te spreken dat geen vergunningen voor zonneweiden zouden worden verleend voordat de Raad daar regels voor had opgesteld. Die motie werd unaniem door de Raad gesteund. Namens het College werd bericht dat men juridisch verplicht was de vergunning te verlenen. Reeds de volgende dag bleek uit het Bestemmingsplan dat er van een juridisch verplicht besluit om meerdere redenen geen sprake was. Dat werd door een onderzoek van D66 later bevestigd.

Nu is aan de orde dat de Raad zo spoedig mogelijk een voorstel krijgt voorgelegd waarin wordt aangegeven waar en onder welke voorwaarden de gemeente wil meewerken aan aanleg van zonneweiden. Het spreekt vanzelf dat bij toekomstige aanvragen de omgeving actief wordt betrokken bij het proces van besluitvorming. Bij de beantwoording van de eerder door Ronduit Open gestelde vragen is dat door het College ook reeds toegezegd.

 

**********************