Standpunten

Wat vindt Ronduit Open van de begroting 2019?

Enkele hoofdpunten

; 24 b 2018

 

Enkele hoofdpunten die Ronduit Open naat voren hefet gebracht tijdesn de behandeling van de Begroting voor 2019 

 

1. Leudal krijgt met aanzienlijke tekorten te maken, met name bij de Jeugdzorg. Dara moet je nu reeds op voorsorteren. Beter toezicht  dus op het vermijden van niet-noodzakelijke uitgaven. Geen lastenverhoging zolang er geld wordt uitgegeven zonder strikte noodzaak. 

2. Het is verleidelijk begrotingen in de komende jaren sluitend te maken door reserves in te zetten maar dat getuigt niet van zorgvuldig financieel beleid.

3. Ook is belangrijk dat mandateringen worden teruggedraaid. Thans worden belangrijke beslissingen vaak genomen door ambtenaren. Dat hoort niet. In het Coalitieporgramma hebben we erop aangedrongen dat het Colege sterker gaat sturen. Die afspraken moeten nu worden nagekomen. Een sterkere regie vanuit het College kan ook geld besparen.

4. De woningbouw moet beter worden gespreid over alle kernen. Dus niet enkel bouwen in de grote kernen. Er is behoefte aan woningen voor starters en senioren. Daar moet het College krachtig op sturen. Dat kan bijvoorbeeld door een groter verschil in grondprijzen tussen grote en kleine kernen. 

5.  Er moet nieuw beleid komen voor huisvesting van arbeidsmigranen. De aantallen nemen toe en we moeten daarom de eerder gemaakte afspraken tegen het licht houden.

6. Het is dringend nodig dat de Raad concrete uitspraken doet over het accommodatiebeleid. Rmduit Open is sterk voorstander van een gemeenschapsvoorziening in ieder kern maar mljoenen uitgeven voor een accommodatie die slechts weinig wordt gebruikt kan niet meer. Zie de problemen met de Nassaurie in Grathem.