Verkiezingsnieuws

Beëindigen illegale situatie Ell

Oproep aan College

; 24 b 2018 - Thieu Wagemans

 

Aan: College van Leudal

Betreft: verplaatsing bedrijf aan de Wetselderstraat te Ell

Heythuysen, 22 november 2018

Geacht College,

In februari jl. heeft de Raad op voorstel van het College besloten om ruim 70.000 euro beschikbaar te stellen om daarmee de verhuizing van een aan de Wetselderstraat 2a te Ell gelegen bedrijf te realiseren. Intussen zijn we geïnformeerd dat deze verplaatsing nog niet heeft plaatsgevonden en mogelijk ook niet zal plaatsvinden. De gemeente is daarbij afhankelijk van medewerking van de ondernemer omdat later bleek dat er ten tijde van de Raadsvergadering, anders dan door menig raadslid werd verondersteld,  geen ondertekende overeenkomst lag.

Dat betekent dat al vanaf de tijd dat het Bestemmingsplan van de gemeente Hunsel gold, er sprake is van uitoefening van een bedrijf en aanwezigheid van bedrijfsgebouwen terwijl er geen sprake is van een bouwvlak. Het perceel had een agrarische bestemming en dat houdt in dat er geen gebouwen zijn toegestaan. Al weer geruime tijd geleden heeft de Raad van Leudal besloten het perceel blanco te laten in afwachting van een verplaatsing van het bedrijf. Van belang is verder dat door omwonenden al sinds  lange tijd en met grote regelmaat wordt geklaagd over overlast van bedrijfsactiviteiten.

Helder is dat deze situatie op de meest korte termijn tot een einde moet komen. Het is niet uit te leggen dat tientallen jaren een illegale situatie kan voortbestaan. Daar komt bij dat er signalen zijn dat zowel de omvang als de aard  van de bedrijfsactiviteiten zich uitbreiden waardoor de reeds jarenlang bestaande strijdigheid met regels nog verder toeneemt.

De ervaring in andere gevallen leert dat juist het ontbreken van slagvaardig beleid en uitvoering daarvan de basis kan vormen voor het ontstaan van hoofdpijndossiers waar Leudal zo rijk aan is. Ik roep u op, ervan uitgaande dat verplaatsing door omstandigheden niet gaat plaatsvinden, een raadsvoorstel aan de Raad voor te leggen dat wat ons betreft beëindiging van activiteiten ter plaatse inhoudt. Op de tweede plaats dring ik aan op adequate en regelmatige controles om te voorkomen dat het karakter en de omvang van thans illegale activiteiten nog verder toeneemt.

Aan burgers kunnen noch willen wij uitleggen dat in Leudal illegale situaties vele jaren kunnen voortbestaan en dat overlast moet worden geaccepteerd. Er is geen enkel misverstand dat door de Raad van de voormalige gemeente Hunsel is besloten dat er ter plaatse geen sprake kan zijn van een bedrijfsvestiging en dat dit besluit onherroepelijk rechtskracht heeft gekregen. Dat vervolgens niet of niet adequaat is opgetreden kan niet als excuus dienen voor het onder de vlag van Leudal laten voortbestaan van deze illegale situatie.      

Graag verneem ik uw reactie.

Met vriendelijke groet, 

Thieu Wagemans, Raadslid Ronduit Open