Verkiezingsnieuws

Brief aan Richard Verheul om zijn raadszetel terug te geven

; 16 r 2018

Heyhuysen, 16 juni 2018

Zoals wellicht bekend heeft Richard Verheul recent ervoor gekozen de fractie van Ronduit Open te verlaten.

Op meerdere verzoeken van Ronduit Open om in gesprek te komen over de ontstane situatie heeft Richard Verheul niet gereageerd. Daarmee laat hij Ronduit Open geen andere keuze dan een verzoek te doen om - in lijn met een door hem getekende verklaring - zijn raadszetel terug te geven.

Onderstaande een afschrift van de brief die 14 juni j.l. aan Richard Verheul is verstuurd. Tevens een kopie van de door hem getekende verklaring waarmee hij ondubbelzinnig en zonder enig voorbehoud verklaart de raadszetel terug te geven in geval hij de fractie van Ronduit Open verlaat.

We gaan er van uit dat Richard Verheul zijn belofte gestand doet. Dat is goed voor zijn geloofwaardigheid en die van de politiek in het algemeen.

We houden u als lezer op de hoogte.


 

Geachte heer Verheul, beste Richard,

Op 11 mei 2018, een dag nadat we u gemotiveerd hebben meegedeeld dat we u niet voor zouden dragen als wethouder, ontving ik een bericht dat u aan de fractie van Ronduit Open heeft gestuurd.

In dat bericht kondigt u aan de fractie van Ronduit Open te verlaten. Tevens geeft u aan in een fractie onder de naam Leudal Sociaal uw raadslidmaatschap te willen continueren. Dat u teleurgesteld bent kunnen we begrijpen. Wat we niet kunnen begrijpen is dat u binnen 24 uur nadat u gemotiveerd is meegedeeld waarom we u niet voordragen als wethouder plotsklaps besluit te fractie en partij te verlaten.

Binnen de partij is begin dit jaar uitvoerig gesproken over de waarden die we toekennen aan het lidmaatschap van Ronduit Open en dus ook aan het zijn van volksvertegenwoordiger voor de inwoners van Leudal. Alle leden waren het er voor de verkiezingen over eens dat stemmen uitgebracht op de leden van de partij, de partij Ronduit Open toekwamen. U was het daar van harte mee eens. 

En om alle twijfel over de uitleg van dit ook door u onderschreven standpunt weg te nemen hebben we met elkaar besloten daar een onvoorwaardelijke verklaring voor te ondertekenen: degene die OM WELKE REDEN dan ook de partij verlaat zal zijn zetel terug geven aan Ronduit Open. Daarmee gaven we met elkaar uiting aan voor ons belangrijke waarden. Alle kandidaat-raadsleden van Ronduit Open hebben deze verklaring ondertekend om daarmee uit te drukken dat we de stem van de kiezer serieus nemen en die in geen geval willen misbruiken. 

Wij roepen u dus op om op basis van die verklaring die u met overtuiging 1 februari 2018 geleden heeft ondertekend en waarmee u de kiezers in Leudal een belofte heeft gedaan, gestand te doen. Het is voor ons en zeker ook voor u niet uit te leggen waarom u, uw eigen ondertekende belofte naar de kiezer niet nakomt. Het gaat niet alleen om uw eigen geloofwaardigheid maar ook om de geloofwaardigheid van de politiek. Handelen in strijd met een door u ondertekende verklaring werpt een smet op de vertrouwensrelatie tussen politici en burgers. U zou daarmee demonstreren dat uw eigen handtekening van geen waarde is. Wij vertrouwen erop dat dit niet uw wens is en doen een dringend beroep op u uw zetel ter beschikking te stellen.

U kunt uw zetel terug geven door de voorzitter van de gemeenteraad - zijnde de heer Arno Verhoeven - hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. 


Ik verneem graag op een zo kort mogelijke termijn uw reactie. 

Met hartelijke groet,


Rene Strijbosch
Voorzitter Ronduit Open


Klik hier om de door Richard Verheul ondertekende "Verklaring bestuurs- en (kandidaat)fractieleden" zoals die door alle bestuursleden en (kandidaat)fractieleden is ondertekend in te zien. In deze verklaring is de betreffende passage (artikel 8) opgenomen waarin de ondertekenaar verklaart zonder enig voorbehoud de raadszetel terug te geven wanneer de kandidaat uit de fractie stapt en/of zijn lidmaatschap van Ronduit Open opzegt.