Verkiezingsnieuws

Overlast Omgeving Rijksweg Horn

; 20 e 2018 - Thieu Wagemans

 

 

 

Aan: College van Leudal

Betreft: Overlast Rijksweg Horn

Heythuysen, 17 oktober 2018

 

Geacht College,

Alweer geruime tijd geleden vroeg ik uw aandacht voor overlast die bewoners aan de Rijksweg te Horn ondervinden vanwege bedrijven in de directe omgeving. Het was en is mijn overtuiging dat deze overlast deels samenhangt met het feit dat het gebied in het gemeentelijk beleid is aangegeven als een agrarische omgeving terwijl het gebied in feite onderdeel uitmaakt van de Kern Horn, althans daaraan raakt.

De afgelopen jaren heb ik van nabij  gevolgd op welke wijze vanuit het gemeentehuis is gereageerd op de problemen. Daarbij valt mij het volgende op.

  1. Ambtelijk wordt gesteld dat men enkel beoordeelt bij handhaving of de regels worden gevolgd. Wanneer dat het geval is wordt de zaak als afgehandeld beschouwd. Er is geen enkele inspanning geweest om de overlast aan te pakken. Men gaat er daarbij geheel aan voorbij dat regels in een agrarische omgeving anders luiden dan regels die binnen de bebouwde kom gelden en men gaat de vraag uit de weg of de situatie niet vraagt om aanscherping van regels.
  1. Nog ernstiger is dat men zich bij de handhavingsactiviteiten uiterst formeel opstelt. Men constateert bijvoorbeeld dat er een verplicht voorgeschreven bestrijdingsplan aanwezig is maar nagaan of dat plan ook wordt uitgevoerd rekent men niet tot zijn taak, zo blijkt uit een gespreksverslag dat in mijn bezit is. Gevolg is dat de overlast alleen nog maar erger is geworden. Natuurlijk zal de warme zomer daarbij zeker een rol hebben gespeeld maar dat ontslaat de gemeente niet van de verantwoordelijkheid maatregelen te treffen om die overlast terug te brengen.      
  1. Er wordt opdracht gegeven aan een bedrijf om de problematiek in kaart te brengen  terwijl datzelfde bedrijf diensten verleent aan een bedrijf in kwestie. Bij de gemeente was dat bekend. 
  1. En na dat alles biedt de gemeente mediation tussen betrokkenen aan, ervan uitgaande dat de problemen zijn terug te voeren tot aarzelend en tijdrekkend optreden vanuit de gemeente zelf. 

Mijn dringend verzoek is om zowel beleidsmatig als handhavend de problematiek in kaart te brengen, voorstellen te doen die de problematiek blijvend oplossen en de Raad hierover te informeren en waar nodig aan de Raad een plan van aanpak voor te leggen inclusief de consequenties ervan. Het is, zoals bekend, mijn vaste overtuiging dat een krachtige regie vanuit het College de juiste oplossing is om lastige vraagstukken tot een oplossing te brengen en te voorkomen dat ze ontstaan. Ik constateer dat de huidige praktijk weliswaar veel tijd en inspanningen vraagt van alle betrokkenen maar oplossingen vaak niet dichterbij brengt.

Graag verneem ik of u bereid bent aan die omslag daadwerkelijk te gaan werken.

Met vriendelijke groet,

Thieu Wagemans, Raadslid Ronduit Open