Verkiezingsnieuws

Uitnodiging voor de ledenvergadering Ronduit Open op 23 april 2018

z 01 u 2018

Beste leden Van Ronduit Open,

Graag wil het bestuur u hierbij als lid van Ronduit Open uitnodigen voor de algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering zal het bestuur verantwoording afleggen over het afgelopen jaar en vooruitkijken naar het komende jaar. Ook zal er een bestuursverkiezing plaatsvinden.

De ledenvergadering vindt plaats op: maandag 23 april, aanvang: 19.30 uur

Locatie: Geelenhoof, Grathemerweg 16, 6037 NP Kelpen-Oler.

Agenda :

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 27 maart 2017
 4. Jaarverslag van het bestuur
 5. Politieke terugblik op 2017 en een vooruitblik op 2018.
 6. Financieel verslag van de penningmeester
 7. Het verslag van de kascontrolecommissie 2017 en instellen nieuwe kascontrolecommissie 2018 
 8. Verkiezingen gemeenteraad Leudal op 21 maart 2018: terugblik en mogelijk akkoord met een coalitievorming met partij(en) **
 9. Rondvraag
 10. Bestuursverkiezing **
 11. Sluiting

Graag tot ziens op 23 april. Wij rekenen op uw komst! Koffie, thee en een stukje vlaai staan klaar.

* Het bestuur van Ronduit Open gaat ervan uit dat op 22 april duidelijkheid is in de coalitievorming en de mogelijke rol van Ronduit Open daarin. In dat geval zal aan de ledenvergadering gevraagd worden in te stemmen met de voorgenomen coalitievorming. Stan Backus zal tijdens de ALV e.e.a. toelichten. 
Mochten coalitie-onderhandelingen meer tijd in beslag nemen, dan zal de ALV uitgesteld worden. Aan de andere kant is het mogelijk dat er sneller een coalitieakkoord is en dat Ronduit Open daarin een rol speelt. Indat geval zal er mogelijk eerder een ALV georganiseerd wordt. 
Houdt de website van Ronduit Open (www.ronduitopen.nl), uw mailbox en postbus goed in de gaten voor mededelingen hierover.

** Aftredende bestuursleden:
Volgens het rooster van aftreden zijn René Clerkx, Pieter van Daal René Strijbosch aftredend. 
René Clerkx en Pieter van Daal hebben besloten zich niet meer herkiesbaar te stellen.
René Strijbosch stelt zich voor een volgende termijn van 3 jaar herkiesbaar. 
Aan leden wordt gevraagd zich kandidaat te stellen of kandidaten voor te stellen voor de twee vacante posities in het bestuur. 
Een voltallig bestuur is noodzakelijk om voldoende aandacht te kunnen blijven besteden aan de taken van het bestuur en de fractie te kunnen ondersteunen in hun werkzaamheden. 
Bestuurslid zijn bij Ronduit Open vergt een inzet van ongeveer 1 dag per maand. Het bestuur vergadert eenmaal per kwartaal en is regelmatig aanwezig bij de fractievergaderingen. Ieder bestuurslid heeft een rol (voorzitter, secretaris, etc.) en een of meerdere taken (communicatie, evenementen, etc.).

Kandidaten kunnen hun belangstelling voor deelname in het bestuur kenbaar maken bij de voorzitter tot vóór start van de algemene ledenvergadering. Bel of mail voor informatie en/of kandidaatstelling met René Strijbosch (06 17143293 of bestuur@ronduitopen.nl).

 

Met vriendelijke groet,
Bestuur Ronduit Open

 

PS. Afmelden graag vóór 22 april a.s. via bestuur@ronduitopen.nl of (06 17143293 of 0495-552360.
Neem ook gerust contact op als vervoer een belemmering mocht zijn om te kunnen komen. De organisatie brengt u dan in contact met een ander lid van Ronduit Open dat bereid is om u thuis op te halen.