Verkiezingsnieuws

Verkiezingsprogramma Ronduit Open 2018-2022

Voor verkiezingen gemeenteraad Leudal op 21 maart 2018

n 28 b 2017

Op 20 november 2017 heeft de algemene ledenvergadering van Ronduit Open het verkiezingsprogramma vastgesteld.

Een commissie, samengesteld uit fractieleden en bestuursleden, heeft op basis van de beginselen en partijprogramma van Ronduit Open een helder verkiezingsprogramma opgesteld. De normen en waarden waarvoor Ronduit Open staat zijn uiteraard herkenbaar opgenomen.

De speerpunten uit het programma zijn als volgt samen te vatten:

1. Opkomen voor wat kwetsbaar is

 • Kwetsbare mensen. Niet iedereen is mondig of in staat bijstand in te huren. Ook voor die burgers komen wij op.
 • Kwetsbare natuur. Te vaak moet natuur wijken voor andere economische belangen.  Meer evenwicht is van belang.
 • Kwetsbare cultuur. Behoud van onze identiteit door steun aan actieve verenigingen.

2. Financiën

 • Ronduit Open staat voor een terughoudend uitgavenbeleid. Geen geld naar prestige projecten.
 • OZB verhoging voorkomen, tenzij strikt noodzakelijk.

3. Rol raadsleden

 • Gemeenteraad is kritisch  en functioneert onafhankelijk van college.
 • Aan achterkamertjespolitiek doen we niet mee.
 • Niet alleen problemen benoemen, ook voorstellen voor verbetering geven.
 • Ombudswerk is een wezenlijke taak van een raadslid.

4. Buitengebied verder in balans brengen

 • Samen met bedrijven en bewoners in het buitengebied oplossingen zoeken om leefbaarheid op niveau te houden.
 • Geen verdere verslechtering van woonklimaat, werken aan verbetering.

5. Woningbouw

 • Meer sociale huurwoningen.
 • Mogelijk maken dat jongeren en senioren langer in eigen dorp (zeker in de kleine kernen) kunnen blijven wonen.
 • Innovatieve ideeën dienen ondersteund te worden.

6. Verenigingen en accommodaties

 • Bijdragen dat het rijke aanbod aan verenigingen en accommodaties in stand blijft.
 • Stimuleren en ruimte bieden aan  samenwerking en initiatieven van onderop, voor ons de basis voor behoud van leefbaarheid in alle kernen. Geldt voor verenigingen, maar ook voor individuele burgers.

7. Ondernemersbeleid en aanbestedingen

 • Ondernemers dienen bij lokale aanbestedingen een faire kans te krijgen (o.a. een zogenoemd Leudal return).
 • We willen ondernemersinitiatieven, zoals ook in het sociale domein (co-creatie) stimuleren. Op basis van gemeenschappelijke doelstellingen en gelijkwaardigheid van partners.

8. Sociaal domein

 • Wie ondersteuning nodig heeft moet de kans krijgen zo goed mogelijk in sociaal en maatschappelijk opzicht mee te doen.
 • Gecombineerd zorgen en wonen dient verder gestimuleerd te worden. Gemeente heeft daarin een stimulerende en ook initiërende rol.
 • Armoedebeleid: menselijke maat in integratie in arbeidsproces

9. Communicatie met kernen.

 • Communicatie – ook via Dorpsraden – is cruciaal in de samenwerking tussen burgers en gemeente.
 • Een goede en gerichte communicatie is de basis, o.a. tijdige beantwoording vragen en tijdig informeren.

10. Dienstverlening

 • Dienstverlening van gemeente (o.a. beantwoording klachten) moet op orde zijn om burgers en bedrijven goed van dienst te kunnen zijn.
 • Menselijke maat als leidraad in dienstverlening.

 

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma van Ronduit Open voor de verkiezingen van de gemeenteraad voor de gemeente Leudal op 21 maart 2018

 

Uiteraard ontvangen we graag uw reactie op het Verkiezingsprogramma.

Zoals bekend staan we open voor reacties en zullen waar relevant aanpassingen naar aanleiding van de reacties doorvoeren.